ปรัชญาธุรกิจ: นวัตกรรมความเพียรและความซื่อสัตย์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเหล็กที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก

ภารกิจ

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเหล็กแห่งอนาคต

การรับรู้ทางวัฒนธรรม

ความรู้และการดำเนินการ

วัฒนธรรมองค์กร